Seleccionar página

Avís legal

L present Avís Legal regula l’accés, navegació i ús de la pàgina web d’ara endavant http://www.llogueresquirialp.com/ “la Web” i els serveis prestats a través d’ella, la titularitat dels quals correspon a Esports Riu Neu, xxx., d’ara endavant “Esports Riu Neu”, amb domicili a Rialp en ********* CP xxxxx, proveïda de CIFxxxxxxxx.

Si desitja contactar amb Esports Riu Neu pot fer-ho per escrit en l’adreça facilitada anteriorment, o si ho prefereix, a través de l’apartat de contacte de la Web, a través del telèfon +34 690 35 76 72o de l’adreça de correu electrònic Esports info@llogueresquirialp.com

L’accés i utilització de la Web i els serveis prestats a través d’ella li atribueixen la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi a aquesta. Si no estigués d’acord amb aquest, haurà d’abstenir-se d’accedir a la Web o d’utilitzar els serveis que es presten a través d’aquesta.

El present Avís Legal es regeix pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l’Usuari a utilitzar la Web, així com la informació o serveis subministrats, de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, la seva revenda, així com la lesió de drets de tercers, donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Esports Riu Neu es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web, així com l’Avís Legal d’aquesta. Per això, Esports Riu Neu recomana a l’Usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la Web.

L’accés a determinats Continguts, Productes i/o Serveis oferts a través de la Web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests Continguts, Productes i/o Serveis, l’Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en el present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En tot cas, el contingut inclòs en la Web és merament divulgatiu i en cap cas substitueix la labor dels professionals. Esports Riu Neu no es responsabilitza pel mal ús o apropiació indeguda dels continguts o informació publicada en la Web, ni de les opinions que poguessin ser abocades pels usuaris a través d’aquesta. Esports Riu Neu no garanteix que els altres membres no utilitzaran les idees i informació que pogués ser compartida per cada usuari.

L’usuari serà l’únic responsable del contingut i/o dades que pogués incorporar, enviar i/o utilitzar a través de la Web i garanteix que posseeix les llicències, drets, consentiments i permisos d’ús necessaris per a incorporar, enviar i/o utilitzar aquest contingut i/o dades a través de la Web.

Igualment, l’usuari reconeix i accepta que tota la informació i/o continguts als quals accedeixi a través de la Web ho és per al seu únic i exclusiu ús personal i intransferible. Queda prohibida la cessió a tercers de qualsevol tipus i forma de tota o part de la informació i/o continguts als quals pugui tenir accés l’usuari a través de la Web.
En compliment del que s’estableix per l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, Esports Riu Neu podrà remetre-li, per correu electrònic o a través de qualsevol altre mitjà anàleg, informació publicitària relacionada amb l’activitat de Esports Riu Neu.

Usuaris Registrats
Algun dels serveis oferts a través de la Web estan reservats als usuaris registrats en aquesta.
A aquells clients que ho sol·licitin, Esports Riu Neu els facilitarà un nom d’usuari i contrasenya amb el qual accedir a les seccions de la Web restringida a usuaris registrats.

Les contrasenyes de cada usuari són personals i no han de ser utilitzades per tercers no permetent-se que uns altres la utilitzin sota el risc que existeixi suplantació de la identitat. Així, facilitades per Esports Riu Neu les claus d’accés, l’usuari es compromet a custodiar-les i usar-les de manera diligent, així com a comunicar de manera immediata a Esports Riu Neu qualsevol fet, tals com robatori, extraviament, o accés no autoritzat, que permeti l’ús indegut d’aquestes, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació. Esports Riu Neu no serà responsable de les conseqüències derivades de l’ús indegut de les claus d’accés.

L’usuari registrat reconeix que ha llegit i comprès els termes i condicions d’aquestes Condicions de registre i que accepta complir totes les seves disposicions, i reconeix que ha llegit i acceptat la política de privacitat, conforme a la qual Esports Riu Neu es compromet a tractar i processar totes les dades dels usuaris registrats.
Cada usuari declara i garanteix que és major de 18 anys i que no és competidor de Esports Riu Neu.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
Esports Riu Neu és l’única i exclusiva titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, imatges, textos, dissenys, animacions, programació i disseny de la Web o qualsevol altre contingut o elements d’aquest, o, si escau, disposa dels permisos o llicències necessàries per a la seva utilització. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació, així com qualsevol altra forma d’explotació de tot o part d’aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de Esports Riu Neu, o si escau, del seu titular.

Així mateix, tots els signes distintius que apareixen en el lloc web o són titularitat de Esports Riu Neu o compta amb les corresponents llicències, i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota cap mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular.

 

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a través de la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal i altres reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el «copyright» i altres dades identificatives de la reserva de drets de Esports Riu Neu o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’accés i navegació per la Web en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de Esports Riu Neu o, si escau, del titular dels drets al qual corresponguin.
Links
La Web podrà incloure hipervínculos a altres pàgines web o recursos gestionats per terceres parts que no siguin de Esports Riu Neu, inclosos anunciants. Esports Riu Neu no ha revisat totes les pàgines web vinculades a aquesta Web i no es fa responsable del contingut o veracitat d’aquestes pàgines web externes ni tampoc de la disponibilitat d’aquestes pàgines web o recursos externs; i no aprova ni es responsabilitza, de manera directa o indirecta, de les pràctiques de privacitat o del contingut d’aquestes pàgines web, incloent (sense restriccions) qualsevol publicitat, producte o altres materials o serveis de la pàgina web o disponibles en aquestes pàgines web o recursos, ni per danys, pèrdues o infraccions causats, o presumptament causats, per l’ús, o en relació amb l’ús o dependents d’aquest contingut, béns o serveis disponibles en aquestes pàgines web o recursos externs.

Política de privacitat / Cookies
Per a veure la política de privacitat d’usuaris i la política en l’ús de Cookies punxa aquí .

Exempció de responsabilitat
Tots els productes presentats en la Web són d’ús estrictament professional. Esports Riu Neu no es fa responsable dels problemes derivats d’un ús inadequat o no professional dels productes oferts.

La informació i continguts que s’ofereixen a través de la Web, han estat elaborats per especialistes. Malgrat això, des de Esports Riu Neu li suggerim que si vostè no és especialista consulti sempre amb un professional abans de prendre qualsevol decisió, motiu pel qual no ens fem responsables, fins on permet l’ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
• No consultar a un professional abans de prendre qualsevol decisió.
• Alguna imprecisió que pogués haver-hi en el sistema.

• L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte de la Web.
1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts
(a) Qualitat

Esports Riu Neu no garanteix que el contingut de la Web estigui actualitzat, sigui complet i exacte o que el contingut no contingui defectes i/o errors. En cap cas Esports Riu Neu serà responsable de la producció de qualsevol mena de mal que els Usuaris o tercers poguessin ocasionar en la Web.
Esports Riu Neu no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Esports Riu Neu exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

(b) Licitud, fiabilitat i utilitat.
Esports Riu Neu no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, i en cap cas serà responsable per la falta de compliment de les expectatives dipositades per l’Usuari en la informació, productes i/o serveis oferts a través de la Web.

Esports Riu Neu no serà responsable de la utilitat i eficàcia de les recomanacions, tractaments, mesures i altra informació sobre prevenció, salut, millora i qualitat de vida, hàbits i costums, els quals són facilitats de manera genèrica i global, devent els Usuaris consultar i/o assessorar-se personalment amb un professional.
Esports Riu Neu exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

(I) l’incompliment pels Usuaris de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

(II) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts pels Usuaris;

(III) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts pels Usuaris;
(IV) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts;
(V) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
(VI) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d’o amb motiu de l’accés als continguts;
(VII) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través de la Web o dels serveis.
(c) Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.

Continguts facilitats per tercers.
Esports Riu Neu no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts, ni de la informació abocada pels seus col·laboradors, clients i/o usuaris, ni de l’efectivitat i qualitat de l’ús que facin aquests col·laboradors clients i/o usuaris de la Web i la informació en ella continguda. Esports Riu Neu no es fa responsable de les aportacions, opinions, judicis, comentaris o continguts aportats per col·laboradors, clients i/o usuaris a través de qualsevol dels mecanismes que poguessin ser posats a la disposició dels usuaris, que infringeixin la normativa vigent i/o lesioni drets de tercers, ni comparteix necessàriament les opinions i continguts aportats. La responsabilitat legal correspondrà al col·laborador, client i/o usuari que realitzi la infracció.
2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la Web.
(a) Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

Esports Riu Neu ha adoptat les mesures necessàries per a assegurar el correcte funcionament de la Web. No obstant això, Esports Riu Neu no serà responsable de falta de disponibilitat de la Web en un moment determinat, ja sigui per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servei Internet o per qualsevol altra causa o fallades que es produïssin en l’accés, funcionament i operativitat de la Web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix per causes alienes a Esports Riu Neu.

Esports Riu Neu exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Web, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir a la Web, a la fal·libilitat de la Web, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines de la Web o a aquelles des de les quals es presta el servei.

(b) Privacitat i seguretat en la utilització de la Web.
Esports Riu Neu no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Web, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan de la Web.

Esports Riu Neu exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin haver-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan de la Web.

Llei aplicable i Jurisdicció:
Els presents Termes d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. Per a conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Jutjats i Tribunals de Lerida, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.

CatalanEnglishFrenchGermanSpanish